Присъединете се към нас и развийте своите умения!

Обява за работа

за СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

към отделение по Ушно-носно-гърлени болести

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 1. Планира и организира следдипломното обучение на медицинските специалисти в лечебното заведение с образователна степен, по-ниска от “магистър”.
 2. Участва и има право да свиква съвета по здравни грижи.
 3. Участва в заседания на Медицинския съвет.
 4. Организира и ръководи работата на медицинските сестри и санитари в отделенията, според изискванията на началник отделението.
 5. Ежемесечно изготвя работен график на сестри и санитари.
 6. Организира и съблюдава правилното транспортиране, съхранение и срок на годност на лекарствените продукти и материали.
 7. Контролира правилното водене на съответната документация за предписване и прилагане на лекарствени продукти.
 8. Организира и провежда контрол на дейностите по дезинфекция и стерилизация в лечебното заведение.
 9. Организира профилактиката, контрола и епидемиологичния надзор на инфекции, свързани с медицинското обслужване.
 10. Контролира требвателните листи на заявената храна за пациентите в стационара.
 11. Материално-отговорно лице е.
 12. Осъществява контрол върху работата на санитари в отделението и операционния санитар.
 13. Прави предложения за налагане на наказания на санитари и редови медицински сестри.
 14. Участва във воденето на медицинската документация.

УСЛОВИЯ НА ТРУД

 1. Осем-часов работен ден, редовни смени, по график.
 2. Служителят ползва работно облекло и лични предпазни средства.
 3. Възможност за участие в семинари и обучения за повишаване на квалификацията.
 4. Работа във високомотивиран екип от професионалисти в областта.
 5. Коректно отношение.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по специалността “Управление на здравните грижи”.
 2. Членство в съсловната организация – БАПЗГ.
 3. Добра компютърна грамотност.
 4. Отговорност, прецизност, дискретност, умение за работа в екип.
 5. Над 1 г. стаж по специалността се счита за предимство.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Автобиография на български език.

Адрес за подаване на документи:

Гр. Пловдив, ж.к Тракия, ул. Маестро Георги Атанасов № 19 или на електронен адрес: kozmaidamian@abv.bg

Телефон за контакти: 032/683808

Краен срок за подаване на документи 30.04.2024 г.

МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД осигурява пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите и пълна защита на личните ти данни според регулацията на ЕС и действащото българско законодателство.

AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Последни новини

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.