За пациенти:

Права на пациента в Здравеопазването


 • БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО В МБАЛ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН“ ООД
 1. Съгласно чл. 82., ал. 1 от Закона за здравето, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със: медицинска помощ при спешни състояния;
 2. Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
 3. Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.

Дейностите посочени по-горе се финансират от държавния бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 • СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ЛИЦАТА ИМАТ ПРАВО НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ, И НАЧИНА НА ОТПУСКАНЕТО ИМ

Целевите средства, като социални помощи, както и средства за профилактика и рехабилитация на уврежданията се отпускат по реда на Закона за социалното подпомагане и Закона за интеграция на хората с увреждания!

 • СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1 И ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 4 ОТ ЗЗО

От заплащане на сумите се освобождават лица:

 1. със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;

 2. ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали;

 3. задържани под стража лица, задържани на основание чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи, задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност или лишени от свобода;

 4. социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

 5. лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник;

 6. медицински специалисти.


AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Последни новини

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.